การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์

ความคิดเห็นของผู้เรียนกับแนวทาง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom ภาคเรียน 1/2562 - 2/2562 กศน.อำเภอวังเหนือ