Link ข้อสอบ วิชาบังคับ ม.ปลาย

ABCDEFG
1
รวม Link ข้อสอบ วิชาบังคับ ม.ปลาย
2
3
ทักษะการเรียนรู้ ชุด 1ภาษาไทย ชุดที่ 1คณิตศาสตร์ชุดที่ 1วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
4
ทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 2ภาษาไทย ชุดที่ 2คณิตศาสตร์ชุดที่ 2วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
5
ช่องทางการขยายอาชีพ ชุดที่ 1ทักษะการขยายอาชีพ ชุดที่ 1การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ชุดที่ 1เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 1 สุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 1
6
ช่องทางการขยายอาชีพ ชุดที่ 2ทักษะการขยายอาชีพ ชุดที่ 2การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ชุดที่ 2เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 2 สุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 2
7
ศิลปศึกษา ชุดที่ 1สังคมศึกษา ชุดที่1ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ชุดที่ 1พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ชุดที่ 1
8
ศิลปศึกษา ชุดที่ 2สังคมศึกษา ชุดที่2ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ชุดที่ 2พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ชุดที่ 2
9

รวม Link ข้อสอบ วิชาบังคับ ม.ปลาย1
รวม Link ข้อสอบ วิชาบังคับ ม.ปลาย
2
3
ทักษะการเรียนรู้ ชุด 1 ภาษาไทย ชุดที่ 1 คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

5
ทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 2 ภาษาไทย ชุดที่ 2 คณิตศาสตร์ชุดที่ 2 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
6
7
ช่องทางการขยายอาชีพ ชุดที่ 1 ทักษะการขยายอาชีพ ชุดที่ 1 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ชุดที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 1 สุขศึกษา พละศึกษา ชุดที่ 1
8
9
ช่องทางการขยายอาชีพ ชุดที่ 2 ทักษะการขยายอาชีพ ชุดที่ 2 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ชุดที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 2 สุขศึกษา พละศึกษา ชุดที่ 2
10
5
ศิลปศึกษา     ชุดที่ 1 สังคมศึกษา ชุดที่1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ชุดที่ 1 พัฒนาตนเอง ชุมชน ฯ ชุดที่ 1
12
5
ศิลปศึกษา ชุดที่ 2 สังคมศึกษา ชุดที่2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ชุดที่ 2 พัฒนาตนเอง ชุมชน ฯ ชุดที่ 2
14

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์

ความคิดเห็นของผู้เรียนกับแนวทาง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom ภาคเรียน 1/2562 - 2/2562 กศน.อำเภอวังเหนือ

รับสมัครวิทยากร

    กศน.อำเภอวังเหนือ 
เปิดรับสมัครวิทยากร หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
หลายหลักสูตร (มีรายได้ค่าตอบแทน ตามจำนวนชั่วโมงที่สอน)
 สมัครได้ที่นี่ (สแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่รูป)

https://forms.gle/GcedLv9LDbUfCvUH7

  - เมื่อกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย ให้ปริ้นท์เอกสารหลักฐานและแนบหลักฐานตามที่ประกาศไว้หน้าเพจประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอวังเหนือ
      - ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารหลักฐาน ทาง ไปรษณีย์มาที่ กศน.อำเภอวังเหนือ เลขที่ 467 หมู่ 4  ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  52140
      - สำหรับท่านใดที่สามารถมาส่งเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนด้วยตนเอง ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และมายื่นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้ครับ
 หมายเหตุ:   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-279249 หรือ ทางSMS Messenger
                    ที่ลิงก์  m.me/KidPen.Chanel
                    หรือติดตามเพิ่มเคิมได้ที่ เว็บไซต์ กศน.อำเภอวังเหนือ  https://www.wangnueanfe.com/

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใช้ Google Apps

ผลงานทางวิชาการที่เสนอ เป็นการพัฒนกระบวนการจัดการเรียนการสอน  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยการใช้ Google Apps สำหรับพัฒนาครู ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ โดยใช้ Google Apps.พื่อยกระดับคุณภาพครูด้วยการปฏิบัติจริงผ่านสังคมแห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ครูต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่หลากหลายรูปแบบวิธีการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรครู ให้มีความพร้อมสหรับการปฏิรูปการศึกษา อย่างมีคุณภาพ 1.มีทักษะเท่าทัน    

คือมีวิจารณญาณสร้างสรรค์ทงานเป็นทีมเข้าใจพหุวัฒนธรรมสื่อสารเป็นรู้ทันเทคโนโลยีมีความเชื่อมั่นก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 2.มีทักษะก้าวหน้าคือมีทักษะการเรียนรู้ะทักษะการเป็นผู้น  อีกทั้งประชาชนไทยในสังคมปัจจุบันให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์อย่างไร้ขีดจกัดจนกลายเป็นส่วนสคัญในชีวิตประจวัน และมีขอบเขตของการประเมิน คือ1.กระบวนการจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใช้ Google Apps. มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2.ครูสามารถใช้ ใช้ Google classroom .ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน การศึกษานอก  ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ในระดับดี และ 3.ครูมีความพึงพอใจ ต่อกาพัฒนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใช้ Google Apps. อยู่ในระดับ มาก กลุ่มเป้าหมายคือครู จำนวน 12 คน และนักศึกษา 234 คน จากผลการประเมินความสำเร็จของ การพัฒนกระบวนการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการใช้GoogleAppsnถือว่าเป็นการวิจัยกระบวนการเรียนการสอน เพื่อ นมาประกอบการพัฒนากระบวนการเรียบนการสอน  รวมถึงการประเมินเพื่อปรับปรุง นรูปแบบของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรครู ผู้สนใจศึกษา และการนไปพัฒนาต่อเนื่อง

ผลการวิจัยครั้งนี้ ว่าการพัฒนาระบบพัฒนาครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใช้ Google Appsn สามารถนมาใช้พัฒนาทักษะ ารฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของบุคลากรครู ในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/ 80
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.05มีระดับความพึง พอใจของบุคลากรครู ที่มีต่อการพัฒนาระบบ
พัฒนาครูด้วยกระบวนการสอนแบบห้องเรียนกลับ