Link ข้อสอบ วิชาบังคับ ม.ปลาย

ABCDEFG
1
รวม Link ข้อสอบ วิชาบังคับ ม.ปลาย
2
3
ทักษะการเรียนรู้ ชุด 1ภาษาไทย ชุดที่ 1คณิตศาสตร์ชุดที่ 1วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
4
ทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 2ภาษาไทย ชุดที่ 2คณิตศาสตร์ชุดที่ 2วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
5
ช่องทางการขยายอาชีพ ชุดที่ 1ทักษะการขยายอาชีพ ชุดที่ 1การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ชุดที่ 1เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 1 สุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 1
6
ช่องทางการขยายอาชีพ ชุดที่ 2ทักษะการขยายอาชีพ ชุดที่ 2การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ชุดที่ 2เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 2 สุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 2
7
ศิลปศึกษา ชุดที่ 1สังคมศึกษา ชุดที่1ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ชุดที่ 1พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ชุดที่ 1
8
ศิลปศึกษา ชุดที่ 2สังคมศึกษา ชุดที่2ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ชุดที่ 2พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ชุดที่ 2
9

รวม Link ข้อสอบ วิชาบังคับ ม.ปลาย1
รวม Link ข้อสอบ วิชาบังคับ ม.ปลาย
2
3
ทักษะการเรียนรู้ ชุด 1 ภาษาไทย ชุดที่ 1 คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

5
ทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 2 ภาษาไทย ชุดที่ 2 คณิตศาสตร์ชุดที่ 2 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
6
7
ช่องทางการขยายอาชีพ ชุดที่ 1 ทักษะการขยายอาชีพ ชุดที่ 1 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ชุดที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 1 สุขศึกษา พละศึกษา ชุดที่ 1
8
9
ช่องทางการขยายอาชีพ ชุดที่ 2 ทักษะการขยายอาชีพ ชุดที่ 2 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ชุดที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 2 สุขศึกษา พละศึกษา ชุดที่ 2
10
5
ศิลปศึกษา     ชุดที่ 1 สังคมศึกษา ชุดที่1 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ชุดที่ 1 พัฒนาตนเอง ชุมชน ฯ ชุดที่ 1
12
5
ศิลปศึกษา ชุดที่ 2 สังคมศึกษา ชุดที่2 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ชุดที่ 2 พัฒนาตนเอง ชุมชน ฯ ชุดที่ 2
14