Link ข้อสอบ วิชาบังคับ ม.ปลาย

ABCDEFG
1
รวม Link ข้อสอบ วิชาบังคับ ม.ปลาย
2
3
ทักษะการเรียนรู้ ชุด 1ภาษาไทย ชุดที่ 1คณิตศาสตร์ชุดที่ 1วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
4
ทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 2ภาษาไทย ชุดที่ 2คณิตศาสตร์ชุดที่ 2วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
5
ช่องทางการขยายอาชีพ ชุดที่ 1ทักษะการขยายอาชีพ ชุดที่ 1การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ชุดที่ 1เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 1 สุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 1
6
ช่องทางการขยายอาชีพ ชุดที่ 2ทักษะการขยายอาชีพ ชุดที่ 2การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ชุดที่ 2เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 2 สุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 2
7
ศิลปศึกษา ชุดที่ 1สังคมศึกษา ชุดที่1ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ชุดที่ 1พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ชุดที่ 1
8
ศิลปศึกษา ชุดที่ 2สังคมศึกษา ชุดที่2ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ชุดที่ 2พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ชุดที่ 2
9